تور آنتالیا ویژه 9 تیرماه

هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
فردادپرواز
ALL
1695000 1975000 1395000 1295000

1765000 2065000 1475000 1295000

1795000 2135000 1495000 1295000

فردادپرواز
ALL
1865000 2195000 1515000 1295000

2195000 2685000 1755000 1295000

2295000 2995000 1755000 1295000

فردادپرواز
ALL
2325000 2745000 1795000 1295000

24350000 2995000 1865000 1295000

kemer

kemer
فردادپرواز
U.ALL
2435000 2995000 1865000 1295000

2095000 2695000 1595000 1295000

فردادپرواز
U.ALL
2755000 3495000 1995000 1295000

فردادپرواز
U.ALL
2765000 3495000 1995000 1295000

2765000 3495000 1995000 1295000

2785000 3535000 2025000 1295000

2895000 3695000 2075000 1295000

فردادپرواز
U.ALL
2975000 3775000 2175000 1295000

فردادپرواز
U.ALL
2495000 3295000 1785000 1295000

فردادپرواز
U.ALL
2495000 3295000 1785000 1295000

2995000 3835000 2195000 1295000

فردادپرواز
U.ALL
3295000 4595000 2345000 1295000

3295000 5195000 2355000 1295000

3425000 4795000 2395000 1295000

3475000 4495000 2395000 1295000

3545000 4895000 2495000 1295000

فردادپرواز
U.ALL
3665000 4795000 2495000 1295000

فردادپرواز
U.ALL
2965000 3995000 1975000

فردادپرواز
U.ALL
2965000 3995000 1975000

فردادپرواز
U.ALL
فردادپرواز
U.ALL
فردادپرواز
U.ALL
2995000 3995000 2065000

2995000 3995000 2065000

4135000 5495000 2755000 1295000

فردادپرواز
U.ALL
فردادپرواز
U.ALL
4195000 5595000 2795000 12950000

فردادپرواز
U.ALL
4995000 6695000 3195000 1295000

5195000 7195000 3295000 1295000

فردادپرواز
U.ALL
5895000 7995000 3595000 1295000

himeros
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1695000
نرخ اتاق 1 تخته
1975000
کودک با تخت
1395000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
Rios Beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1765000
نرخ اتاق 1 تخته
2065000
کودک با تخت
1475000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
lara hadrianus
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1795000
نرخ اتاق 1 تخته
2135000
کودک با تخت
1495000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
belkon
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1865000
نرخ اتاق 1 تخته
2195000
کودک با تخت
1515000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
Vikig Star
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2195000
نرخ اتاق 1 تخته
2685000
کودک با تخت
1755000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
Sultan Of Side
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

Ramada Side
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2295000
نرخ اتاق 1 تخته
2995000
کودک با تخت
1755000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
Sea Life
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2325000
نرخ اتاق 1 تخته
2745000
کودک با تخت
1795000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
Sultan Of Dreams
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
24350000
نرخ اتاق 1 تخته
2995000
کودک با تخت
1865000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
kemer
Porto Bello
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2435000
نرخ اتاق 1 تخته
2995000
کودک با تخت
1865000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
sultan of dreams
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2095000
نرخ اتاق 1 تخته
2695000
کودک با تخت
1595000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
daima biz
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2755000
نرخ اتاق 1 تخته
3495000
کودک با تخت
1995000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
Ramada Plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2765000
نرخ اتاق 1 تخته
3495000
کودک با تخت
1995000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
Sherwood Greenwood
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2765000
نرخ اتاق 1 تخته
3495000
کودک با تخت
1995000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
lara family club
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

Crystal Water World
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2785000
نرخ اتاق 1 تخته
3535000
کودک با تخت
2025000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
ramada resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2895000
نرخ اتاق 1 تخته
3695000
کودک با تخت
2075000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
Belek Beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2975000
نرخ اتاق 1 تخته
3775000
کودک با تخت
2175000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
ramada plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2495000
نرخ اتاق 1 تخته
3295000
کودک با تخت
1785000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
belek beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2495000
نرخ اتاق 1 تخته
3295000
کودک با تخت
1785000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
Fame Residance Lara
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2995000
نرخ اتاق 1 تخته
3835000
کودک با تخت
2195000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
Long Beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3295000
نرخ اتاق 1 تخته
4595000
کودک با تخت
2345000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
Orange County
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3295000
نرخ اتاق 1 تخته
5195000
کودک با تخت
2355000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
Papilon Ayscha
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3425000
نرخ اتاق 1 تخته
4795000
کودک با تخت
2395000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
Sherwood Dreams
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3475000
نرخ اتاق 1 تخته
4495000
کودک با تخت
2395000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
Papilon Zeugma
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3545000
نرخ اتاق 1 تخته
4895000
کودک با تخت
2495000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
Miracle
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3665000
نرخ اتاق 1 تخته
4795000
کودک با تخت
2495000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
wow kremlin
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2965000
نرخ اتاق 1 تخته
3995000
کودک با تخت
1975000
کودک بدون تخت
توضیحات
wow topkapi
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2965000
نرخ اتاق 1 تخته
3995000
کودک با تخت
1975000
کودک بدون تخت
توضیحات
miracle
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

Dolphin Diva
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

Baia Lara
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2995000
نرخ اتاق 1 تخته
3995000
کودک با تخت
2065000
کودک بدون تخت
توضیحات
sherwood breezes
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

Fame Residence
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2995000
نرخ اتاق 1 تخته
3995000
کودک با تخت
2065000
کودک بدون تخت
توضیحات
Titanic Beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4135000
نرخ اتاق 1 تخته
5495000
کودک با تخت
2755000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
Wow Topkapi
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

Wow Kremlin
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4195000
نرخ اتاق 1 تخته
5595000
کودک با تخت
2795000
کودک بدون تخت
12950000
توضیحات
Ela Quality
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4995000
نرخ اتاق 1 تخته
6695000
کودک با تخت
3195000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
Delphin Imperial
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5195000
نرخ اتاق 1 تخته
7195000
کودک با تخت
3295000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
Barut
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5895000
نرخ اتاق 1 تخته
7995000
کودک با تخت
3595000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور آنتالیا ویژه 9 تیرماه,
  مدت اقامت:6 شب,
  تاریخ اعتبار:9 تیر,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,ترانسفر فرودگاهی,نهار,شام,گشت شهری,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  نوع پرواز:چارتر,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :1695000تومان,
  کشور مقصد:ترکیه,
  شهر مقصد:آنتالیا,
  خط هوایی:Iran Aseman Airlines,
 • مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام کننده می باشد و آژانس آریافر پرواز هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد
  نرخ کودک زیر 2 سال 150,000 تومان می باشد.
  نرخ کودک 6-2 سال مبلغ 1,295,000 تومان می باشد.
  پرواز به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد.