تور اقساطی آنتالیا ویژه 31 شهریور

هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
فردادپرواز
ALL
1500000 1990000 1490000 kemer

1690000 2100000 1590000 kemer

1890000 2490000 1690000 kemer

1990000 2590000 1690000 kemer

فردادپرواز
ALL
2100000 2590000 1690000 bekek

2290000 2690000 1700000 antalya

فردادپرواز
U.ALL
2190000 2690000 1690000 alanya

2190000 2690000 1690000 side

فردادپرواز
U.ALL
2490000 3190000 1790000 kemer

2690000 3290000 1790000 side

2690000 3290000 1790000 kemer

فردادپرواز
U.ALL
2790000 3690000 1890000 kemer

2890000 3800000 1990000 lara

فردادپرواز
U.ALL
3490000 5090000 2290000 antalya

3000000 3890000 1990000 lara

فردادپرواز
U.ALL
3000000 3890000 1990000 kundo

فردادپرواز
U.ALL
3090000 3990000 1990000 antalya

فردادپرواز
U.ALL
3190000 4090000 2090000 lara

فردادپرواز
U.ALL
3290000 4190000 2090000 belek

فردادپرواز
U.ALL
3290000 4190000 2090000 belek

3290000 4190000 2090000 belek

فردادپرواز
U.ALL
3390000 4990000 2190000 alanya

3490000 4690000 2190000 belek

فردادپرواز
U.ALL
3590000 4790000 2190000 kundo

3590000 5790000 2190000 kemer

فردادپرواز
U.ALL
فردادپرواز
U.ALL
3590000 5790000 2190000 lara

فردادپرواز
U.ALL
3590000 4790000 belek

فردادپرواز
U.ALL
3690000 4990000 2290000 lara

3800000 5090000 2390000 lara

فردادپرواز
U.ALL
فردادپرواز
U.ALL
4090000 5490000 2390000 lara

فردادپرواز
U.ALL
4290000 5690000 2490000 lara

4390000 5890000 2490000 lara

فردادپرواز
U.ALL
4490000 6100000 2590000 belek

4690000 6290000 2600000 lara

4890000 7990000 2690000 kemer

فردادپرواز
U.ALL
4900000 6690000 2690000 lara

5090000 6790000 2790000 lara

Asel
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1500000
نرخ اتاق 1 تخته
1990000
کودک با تخت
1490000
کودک بدون تخت
توضیحات
Asel Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1690000
نرخ اتاق 1 تخته
2100000
کودک با تخت
1590000
کودک بدون تخت
توضیحات
Club Herakles/Himeros
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1890000
نرخ اتاق 1 تخته
2490000
کودک با تخت
1690000
کودک بدون تخت
توضیحات
Millennium
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
1990000
نرخ اتاق 1 تخته
2590000
کودک با تخت
1690000
کودک بدون تخت
توضیحات
Belkon
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2100000
نرخ اتاق 1 تخته
2590000
کودک با تخت
1690000
کودک بدون تخت
توضیحات
Nazar Beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات

ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2290000
نرخ اتاق 1 تخته
2690000
کودک با تخت
1700000
کودک بدون تخت
توضیحات
Hedef Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2190000
نرخ اتاق 1 تخته
2690000
کودک با تخت
1690000
کودک بدون تخت
توضیحات
Sultan of side
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2190000
نرخ اتاق 1 تخته
2690000
کودک با تخت
1690000
کودک بدون تخت
توضیحات
Vikig Star
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2490000
نرخ اتاق 1 تخته
3190000
کودک با تخت
1790000
کودک بدون تخت
توضیحات
Sultan Of Dreams
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

ramada plaza
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2690000
نرخ اتاق 1 تخته
3290000
کودک با تخت
1790000
کودک بدون تخت
توضیحات
Sherwood Green Wood
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2690000
نرخ اتاق 1 تخته
3290000
کودک با تخت
1790000
کودک بدون تخت
توضیحات
Daima Biz
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2790000
نرخ اتاق 1 تخته
3690000
کودک با تخت
1890000
کودک بدون تخت
توضیحات
Lara Family Club
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
2890000
نرخ اتاق 1 تخته
3800000
کودک با تخت
1990000
کودک بدون تخت
توضیحات
seaLife
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3490000
نرخ اتاق 1 تخته
5090000
کودک با تخت
2290000
کودک بدون تخت
توضیحات
Ramada Resort
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3000000
نرخ اتاق 1 تخته
3890000
کودک با تخت
1990000
کودک بدون تخت
توضیحات
Kervanseray
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3000000
نرخ اتاق 1 تخته
3890000
کودک با تخت
1990000
کودک بدون تخت
توضیحات
Portobello
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3090000
نرخ اتاق 1 تخته
3990000
کودک با تخت
1990000
کودک بدون تخت
توضیحات
Kervanseray
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3190000
نرخ اتاق 1 تخته
4090000
کودک با تخت
2090000
کودک بدون تخت
توضیحات
Belek Beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3290000
نرخ اتاق 1 تخته
4190000
کودک با تخت
2090000
کودک بدون تخت
توضیحات
Spice
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3290000
نرخ اتاق 1 تخته
4190000
کودک با تخت
2090000
کودک بدون تخت
توضیحات
Crystal Water World
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3290000
نرخ اتاق 1 تخته
4190000
کودک با تخت
2090000
کودک بدون تخت
توضیحات
Long Beach
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3390000
نرخ اتاق 1 تخته
4990000
کودک با تخت
2190000
کودک بدون تخت
توضیحات
Sherwood dreams
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3490000
نرخ اتاق 1 تخته
4690000
کودک با تخت
2190000
کودک بدون تخت
توضیحات
Venezia
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3590000
نرخ اتاق 1 تخته
4790000
کودک با تخت
2190000
کودک بدون تخت
توضیحات
Orange County
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3590000
نرخ اتاق 1 تخته
5790000
کودک با تخت
2190000
کودک بدون تخت
توضیحات
Aska Lara
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

Baia Lara
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3590000
نرخ اتاق 1 تخته
5790000
کودک با تخت
2190000
کودک بدون تخت
توضیحات
Sensimar
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3590000
نرخ اتاق 1 تخته
4790000
کودک با تخت
کودک بدون تخت
توضیحات
Wow TopKapi
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3690000
نرخ اتاق 1 تخته
4990000
کودک با تخت
2290000
کودک بدون تخت
توضیحات
Sherwood Breezes
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
3800000
نرخ اتاق 1 تخته
5090000
کودک با تخت
2390000
کودک بدون تخت
توضیحات
Miracle
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

Wow Kremlin
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4090000
نرخ اتاق 1 تخته
5490000
کودک با تخت
2390000
کودک بدون تخت
توضیحات
Delphin Diva
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4290000
نرخ اتاق 1 تخته
5690000
کودک با تخت
2490000
کودک بدون تخت
توضیحات
Delphin Palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4390000
نرخ اتاق 1 تخته
5890000
کودک با تخت
2490000
کودک بدون تخت
توضیحات
Ela Quality
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4490000
نرخ اتاق 1 تخته
6100000
کودک با تخت
2590000
کودک بدون تخت
توضیحات
Delphin Be Grand
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4690000
نرخ اتاق 1 تخته
6290000
کودک با تخت
2600000
کودک بدون تخت
توضیحات
Rixos Sungate
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4890000
نرخ اتاق 1 تخته
7990000
کودک با تخت
2690000
کودک بدون تخت
توضیحات
Barut
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
4900000
نرخ اتاق 1 تخته
6690000
کودک با تخت
2690000
کودک بدون تخت
توضیحات
Delphin Imperial
درجه هتل درجه هتل
خدمات

U.ALL

نرخ اتاق 2 تخته
5090000
نرخ اتاق 1 تخته
6790000
کودک با تخت
2790000
کودک بدون تخت
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور اقساطی آنتالیا ویژه 31 شهریور ,
  مدت اقامت:6 شب,
  تاریخ اعتبار:31 شهریور و 7 مهر,
  خدمات:بیمه مسافرتی,ترانسفر فرودگاهی,راهنمای تور,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  نوع پرواز:چارتر,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :1/500/000تومان,
  کشور مقصد:ترکیه,
  شهر مقصد:آنتالیا,
  خط هوایی:Iran Aseman Airlines,
 • هتل ها به صورت چارتر و غیرقابل استرداد میباشد
  مدارک مورد نیاز: اصل پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار
  مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام کننده است و آژانی آریافر پرواز هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر نخواهد داشت
  نرخ کودک زیر 2 سال 150/000 میباشد
  نرخ کودک 2 تا 6 سال 139/000