تور نوروز 96 استانبول، 6 شب، پرواز آسمان

دانلد پکیج
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
1095000 1295000 995000 975000

فردادپرواز
B.B
1165000 1395000 1035000 975000

فردادپرواز
B.B
1195000 1495000 1055000 975000

فردادپرواز
B.B
1245000 1495000 1085000 975000

1265000 1585000 1095000 975000

1935000 2265000 1655000 1495000

1985000 2375000 1655000 1495000

2025000 2515000 1675000 1495000

2035000 2555000 1675000 1495000

2045000 2585000 1675000 1495000

2075000 2595000 1685000 1495000

فردادپرواز
B.B
2095000 2595000 1695000 1495000

2105000 2655000 1695000 1495000

2145000 2895000 1695000 1495000

2165000 2985000 1755000 1495000

2295000 3245000 1815000 1495000

2315000 3255000 1825000 1495000

2345000 3295000 1835000 1495000

فردادپرواز
B.B
2375000 3335000 1865000 1495000

فردادپرواز
B.B
2395000 3355000 1865000 1495000

2515000 3615000 1925000 1495000

2585000 3755000 1955000 1495000

فردادپرواز
B.B
2595000 3865000 1975000 1495000

2725000 4075000 2045000 1495000

2825000 4295000 2095000 1495000

فردادپرواز
B.B
2895000 4295000 2195000 1495000

فردادپرواز
B.B
3025000 4815000 2235000 1495000

3075000 4855000 2235000 1495000

فردادپرواز
B.B
3195000 5095000 2325000 1495000

3465000 5325000 2325000 1495000

4615000 7555000 2895000 1495000

4965000 8545000 3175000 1495000

Sabena/Grand Liza
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1095000
نرخ اتاق 1 تخته
1295000
کودک با تخت
995000
کودک بدون تخت
975000
توضیحات
Matiat
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1165000
نرخ اتاق 1 تخته
1395000
کودک با تخت
1035000
کودک بدون تخت
975000
توضیحات
TopKapi
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1195000
نرخ اتاق 1 تخته
1495000
کودک با تخت
1055000
کودک بدون تخت
975000
توضیحات
Nanda
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1245000
نرخ اتاق 1 تخته
1495000
کودک با تخت
1085000
کودک بدون تخت
975000
توضیحات
Birbey / Buyuk keban Alfa
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1265000
نرخ اتاق 1 تخته
1585000
کودک با تخت
1095000
کودک بدون تخت
975000
توضیحات
All Season
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1935000
نرخ اتاق 1 تخته
2265000
کودک با تخت
1655000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
Blue Way history
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1985000
نرخ اتاق 1 تخته
2375000
کودک با تخت
1655000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
Birbay/budo
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2025000
نرخ اتاق 1 تخته
2515000
کودک با تخت
1675000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
Cumbali Plaza/Matiat
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2035000
نرخ اتاق 1 تخته
2555000
کودک با تخت
1675000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
Grand Pamir/Marineim
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2045000
نرخ اتاق 1 تخته
2585000
کودک با تخت
1675000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
Grand Halic
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2075000
نرخ اتاق 1 تخته
2595000
کودک با تخت
1685000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
konak
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2095000
نرخ اتاق 1 تخته
2595000
کودک با تخت
1695000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
Grand Washington
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2105000
نرخ اتاق 1 تخته
2655000
کودک با تخت
1695000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
Eresin Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2145000
نرخ اتاق 1 تخته
2895000
کودک با تخت
1695000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
Golden Age/Crystal
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2165000
نرخ اتاق 1 تخته
2985000
کودک با تخت
1755000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
Lares Park/Oztanik
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2295000
نرخ اتاق 1 تخته
3245000
کودک با تخت
1815000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
Avantgaed/Golden Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2315000
نرخ اتاق 1 تخته
3255000
کودک با تخت
1825000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
Zurikh/The Central Palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2345000
نرخ اتاق 1 تخته
3295000
کودک با تخت
1835000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
Klas
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2375000
نرخ اتاق 1 تخته
3335000
کودک با تخت
1865000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
Mosaic
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2395000
نرخ اتاق 1 تخته
3355000
کودک با تخت
1865000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
Hilton Bomonti
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2515000
نرخ اتاق 1 تخته
3615000
کودک با تخت
1925000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
Grand Cevahir
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2585000
نرخ اتاق 1 تخته
3755000
کودک با تخت
1955000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
Lasagrada
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2595000
نرخ اتاق 1 تخته
3865000
کودک با تخت
1975000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
Elite World
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2725000
نرخ اتاق 1 تخته
4075000
کودک با تخت
2045000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
Hilton Bomonti
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2825000
نرخ اتاق 1 تخته
4295000
کودک با تخت
2095000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
Fairmont
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2895000
نرخ اتاق 1 تخته
4295000
کودک با تخت
2195000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
Swissotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3025000
نرخ اتاق 1 تخته
4815000
کودک با تخت
2235000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
The Marmara
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3075000
نرخ اتاق 1 تخته
4855000
کودک با تخت
2235000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
CVK
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3195000
نرخ اتاق 1 تخته
5095000
کودک با تخت
2325000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
Hyatt Regency
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3465000
نرخ اتاق 1 تخته
5325000
کودک با تخت
2325000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
Four Seasen
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4615000
نرخ اتاق 1 تخته
7555000
کودک با تخت
2895000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
Ciragan Palace
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
4965000
نرخ اتاق 1 تخته
8545000
کودک با تخت
3175000
کودک بدون تخت
1495000
توضیحات
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور نوروز 96 استانبول، 6 شب، پرواز آسمان ,
  مدت اقامت:6 شب و 7 روز ,
  تاریخ اعتبار:نوروز 96 ,
  خدمات:صبحانه,ترانسفر فرودگاهی,راهنمای تور,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  نوع پرواز:چارتر,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :1775000 تومان,
  کشور مقصد:ترکیه,
  شهر مقصد:استانبول,
  خط هوایی:Iran Aseman Airlines,
 • 1- پرواز و هتل ها بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشند.
  2- مدارک موردنیاز: اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار.
  3- مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام کننده می باشد و آژانس آریافر پرواز هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد.
  4- نرخ کودک زیر 2 سال 290,000 تومان می باشد.