تور نوروز 96 استانبول، 4 شب، 5 شب، پرواز ایران ایر

دانلد پکیج دانلد پکیج
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
فردادپرواز
B.B
1395000 1645000 1295000 1295000

4 شب

4 شب
فردادپرواز
B.B
1455000 1755000 1315000 1295000

5 شب

5 شب
1415000 1675000 1295000 1295000

4 شب

4 شب
1475000 1795000 1315000 1295000

5 شب

5 شب
1425000 1695000 1295000 1295000

4 شب

4 شب
1495000 1815000 1315000 1295000

5 شب

5 شب
فردادپرواز
B.B
1435000 1715000 1315000 1295000

4 شب

4 شب
فردادپرواز
B.B
1515000 1845000 1335000 1295000

5 شب

5 شب
1465000 1785000 1325000 1295000

4 شب

4 شب
1545000 1935000 1355000 1295000

5 شب

5 شب
فردادپرواز
B.B
1535000 1925000 1335000 1295000

4 شب

4 شب
فردادپرواز
B.B
1635000 2125000 1385000 1295000

5 شب

5 شب
1645000 2135000 1395000 1295000

4 شب

4 شب
1765000 2375000 1455000 1295000

5 شب

5 شب
فردادپرواز
B.B
1645000 2135000 1395000 1295000

4 شب

4 شب
فردادپرواز
B.B
1765000 2375000 1455000 1295000

5 شب

5 شب
1685000 2215000 1415000 1295000

4 شب

4 شب
1815000 2475000 1485000 1295000

5 شب

5 شب
1695000 2245000 1425000 1295000

4 شب

4 شب
1825000 2495000 1495000 1295000

5 شب

5 شب
فردادپرواز
B.B
1715000 2265000 1435000 1295000

4 شب

4 شب
فردادپرواز
B.B
1845000 2515000 1515000 1295000

5 شب

5 شب
1715000 2265000 1435000 1295000

4 شب

4 شب
1845000 2515000 1515000 1295000

5 شب

5 شب
فردادپرواز
B.B
1725000 2285000 1445000 1295000

4 شب

4 شب
فردادپرواز
B.B
1865000 2535000 1525000 1295000

5 شب

5 شب
1775000 2375000 1475000 1295000

4 شب

4 شب
1915000 2685000 1535000 1295000

5 شب

5 شب
1865000 2585000 1525000 1295000

4 شب

4 شب
2045000 2935000 1615000 1295000

5 شب

5 شب
1895000 2665000 1525000 1295000

4 شب

4 شب
2095000 3035000 1615000 1295000

5 شب

5 شب
فردادپرواز
B.B
1935000 2695000 1535000 1295000

4 شب

4 شب
فردادپرواز
B.B
2125000 3095000 1635000 1295000

5 شب

5 شب
2075000 2985000 1625000 1295000

4 شب

4 شب
2285000 3445000 1735000 1295000

5 شب

5 شب
2095000 2995000 1635000 1295000

4 شب

4 شب
2295000 3465000 1645000 1295000

5 شب

5 شب
فردادپرواز
B.B
2195000 3195000 1645000 1295000

4 شب

4 شب
فردادپرواز
B.B
2425000 3695000 1785000 1295000

5 شب

5 شب
2295000 3395000 1695000 1295000

4 شب

4 شب
2595000 3995000 1845000 1295000

5 شب

5 شب
TopKapi
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1395000
نرخ اتاق 1 تخته
1645000
کودک با تخت
1295000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
4 شب
TopKapi
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1455000
نرخ اتاق 1 تخته
1755000
کودک با تخت
1315000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
5 شب
Grand milan/Grand Liza
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1415000
نرخ اتاق 1 تخته
1675000
کودک با تخت
1295000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
4 شب
Grand milan/Grand Liza
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1475000
نرخ اتاق 1 تخته
1795000
کودک با تخت
1315000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
5 شب
Grand Emin
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1425000
نرخ اتاق 1 تخته
1695000
کودک با تخت
1295000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
4 شب
Grand Emin
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1495000
نرخ اتاق 1 تخته
1815000
کودک با تخت
1315000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
5 شب
Marmaray
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1435000
نرخ اتاق 1 تخته
1715000
کودک با تخت
1315000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
4 شب
Marmaray
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1515000
نرخ اتاق 1 تخته
1845000
کودک با تخت
1335000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
5 شب
All Season
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1465000
نرخ اتاق 1 تخته
1785000
کودک با تخت
1325000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
4 شب
All Season
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1545000
نرخ اتاق 1 تخته
1935000
کودک با تخت
1355000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
5 شب
konak
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1535000
نرخ اتاق 1 تخته
1925000
کودک با تخت
1335000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
4 شب
konak
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1635000
نرخ اتاق 1 تخته
2125000
کودک با تخت
1385000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
5 شب
Eresin Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1645000
نرخ اتاق 1 تخته
2135000
کودک با تخت
1395000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
4 شب
Eresin Taksim
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1765000
نرخ اتاق 1 تخته
2375000
کودک با تخت
1455000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
5 شب
Surmeli
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1645000
نرخ اتاق 1 تخته
2135000
کودک با تخت
1395000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
4 شب
Surmeli
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1765000
نرخ اتاق 1 تخته
2375000
کودک با تخت
1455000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
5 شب
Golden Park/ Golden Age
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1685000
نرخ اتاق 1 تخته
2215000
کودک با تخت
1415000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
4 شب
Golden Park/ Golden Age
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1815000
نرخ اتاق 1 تخته
2475000
کودک با تخت
1485000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
5 شب
Oztanik/ Avantgaed
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1695000
نرخ اتاق 1 تخته
2245000
کودک با تخت
1425000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
4 شب
Oztanik/ Avantgaed
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1825000
نرخ اتاق 1 تخته
2495000
کودک با تخت
1495000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
5 شب
Lazzoni
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1715000
نرخ اتاق 1 تخته
2265000
کودک با تخت
1435000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
4 شب
Lazzoni
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1845000
نرخ اتاق 1 تخته
2515000
کودک با تخت
1515000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
5 شب
Moven Pick
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1715000
نرخ اتاق 1 تخته
2265000
کودک با تخت
1435000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
4 شب
Moven Pick
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1845000
نرخ اتاق 1 تخته
2515000
کودک با تخت
1515000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
5 شب
Novotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1725000
نرخ اتاق 1 تخته
2285000
کودک با تخت
1445000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
4 شب
Novotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1865000
نرخ اتاق 1 تخته
2535000
کودک با تخت
1525000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
5 شب
Lares Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1775000
نرخ اتاق 1 تخته
2375000
کودک با تخت
1475000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
4 شب
Lares Park
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1915000
نرخ اتاق 1 تخته
2685000
کودک با تخت
1535000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
5 شب
Hilton Bomonti
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1865000
نرخ اتاق 1 تخته
2585000
کودک با تخت
1525000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
4 شب
Hilton Bomonti
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2045000
نرخ اتاق 1 تخته
2935000
کودک با تخت
1615000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
5 شب
The Elysium
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1895000
نرخ اتاق 1 تخته
2665000
کودک با تخت
1525000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
4 شب
The Elysium
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2095000
نرخ اتاق 1 تخته
3035000
کودک با تخت
1615000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
5 شب
Conrad
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1935000
نرخ اتاق 1 تخته
2695000
کودک با تخت
1535000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
4 شب
Conrad
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2125000
نرخ اتاق 1 تخته
3095000
کودک با تخت
1635000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
5 شب
Elite World
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2075000
نرخ اتاق 1 تخته
2985000
کودک با تخت
1625000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
4 شب
Elite World
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2285000
نرخ اتاق 1 تخته
3445000
کودک با تخت
1735000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
5 شب
Fairmont Quasar
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2095000
نرخ اتاق 1 تخته
2995000
کودک با تخت
1635000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
4 شب
Fairmont Quasar
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2295000
نرخ اتاق 1 تخته
3465000
کودک با تخت
1645000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
5 شب
Swissotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2195000
نرخ اتاق 1 تخته
3195000
کودک با تخت
1645000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
4 شب
Swissotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2425000
نرخ اتاق 1 تخته
3695000
کودک با تخت
1785000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
5 شب
The Marmara
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2295000
نرخ اتاق 1 تخته
3395000
کودک با تخت
1695000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
4 شب
The Marmara
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2595000
نرخ اتاق 1 تخته
3995000
کودک با تخت
1845000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
5 شب
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور نوروز 96 استانبول، 4 شب، 5 شب، پرواز ایران ایر,
  مدت اقامت:4 شب، 5 شب ,
  تاریخ اعتبار:نوروز 96 ,
  خدمات:صبحانه,گشت شهری,ترانسفر فرودگاهی,راهنمای تور,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  نوع پرواز:چارتر,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  کشور مقصد:ترکیه,
  شهر مقصد:استانبول,
  خط هوایی:Iran Air,
 • 1- پرواز بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشند.
  2- مدارک موردنیاز: اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار.
  3- مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام کننده می باشد و آژانس آریافر پرواز هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد.