تور نوروز 96 استانبول، 5 شب، 6 شب، پرواز آسمان

دانلد پکیج دانلد پکیج
هتل
درجه هتل
خدمات
اتاق 2 تخته اتاق 1 تخته کودک با تخت کودک بدون تخت موقعیت مکانی توضیحات
فردادپرواز
B.B
1490000 1740000 1390000 1295000

5 شب

5 شب
فردادپرواز
B.B
1535000 1875000 1415000 1295000

6 شب

6 شب
فردادپرواز
B.B
1520000 1750000 1390000 1295000

5 شب

5 شب
فردادپرواز
B.B
1565000 1845000 1415000 1295000

6 شب

6 شب
1540000 1790000 1420000 1295000

5 شب

5 شب
1590000 1890000 1445000 1295000

6 شب

6 شب
1610000 1910000 1440000 1295000

5 شب

5 شب
1675000 2035000 1475000 1295000

6 شب

6 شب
فردادپرواز
B.B
1690000 2090000 1490000 1295000

5 شب

5 شب
فردادپرواز
B.B
1775000 2245000 1535000 1295000

6 شب

6 شب
فردادپرواز
B.B
1710000 2130000 1500000 1295000

5 شب

5 شب
فردادپرواز
B.B
1795000 2295000 1545000 1295000

6 شب

6 شب
فردادپرواز
B.B
1750000 2210000 1520000 1295000

5 شب

5 شب
فردادپرواز
B.B
1845000 2395000 1565000 1295000

6 شب

6 شب
1820000 2350000 1550000 1295000

5 شب

5 شب
1925000 2565000 1590000 1295000

6 شب

6 شب
فردادپرواز
B.B
2045000 2665000 1695000 1295000

5 شب

5 شب
فردادپرواز
B.B
2145000 2885000 1745000 1295000

6 شب

6 شب
2255000 3085000 1770000 1295000

5 شب

5 شب
2405000 3385000 1845000 1295000

6 شب

6 شب
فردادپرواز
B.B
2275000 3195000 1780000 1295000

5 شب

5 شب
فردادپرواز
B.B
2485000 3465000 1855000 1295000

6 شب

6 شب
2290000 3240000 1790000 1295000

5 شب

5 شب
2495000 3495000 1865000 1295000

6 شب

6 شب
2340000 3280000 1810000 1295000

5 شب

5 شب
2545000 3584000 1875000 1295000

6 شب

6 شب
2390000 3290000 1820000 1295000

5 شب

5 شب
2595000 3595000 1895000 1295000

6 شب

6 شب
2595000 3895000 1995000 1295000

5 شب

5 شب
2815000 4395000 2095000 1295000

6 شب

6 شب
2795000 4095000 2045000 1295000

5 شب

5 شب
3025000 4595000 2165000 1295000

6 شب

6 شب
TopKapi
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1490000
نرخ اتاق 1 تخته
1740000
کودک با تخت
1390000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
5 شب
TopKapi
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1535000
نرخ اتاق 1 تخته
1875000
کودک با تخت
1415000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
6 شب
Grand Ant
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1520000
نرخ اتاق 1 تخته
1750000
کودک با تخت
1390000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
5 شب
Grand Ant
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1565000
نرخ اتاق 1 تخته
1845000
کودک با تخت
1415000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
6 شب
Elan Hotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1540000
نرخ اتاق 1 تخته
1790000
کودک با تخت
1420000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
5 شب
Elan Hotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1590000
نرخ اتاق 1 تخته
1890000
کودک با تخت
1445000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
6 شب
Rose By olton/ Tultip By Molton/ City By Molton
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1610000
نرخ اتاق 1 تخته
1910000
کودک با تخت
1440000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
5 شب
Rose By olton/ Tultip By Molton/ City By Molton
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1675000
نرخ اتاق 1 تخته
2035000
کودک با تخت
1475000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
6 شب
konak
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1690000
نرخ اتاق 1 تخته
2090000
کودک با تخت
1490000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
5 شب
konak
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1775000
نرخ اتاق 1 تخته
2245000
کودک با تخت
1535000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
6 شب
Cartoon
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1710000
نرخ اتاق 1 تخته
2130000
کودک با تخت
1500000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
5 شب
Cartoon
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1795000
نرخ اتاق 1 تخته
2295000
کودک با تخت
1545000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
6 شب
Surmeli
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1750000
نرخ اتاق 1 تخته
2210000
کودک با تخت
1520000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
5 شب
Surmeli
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1845000
نرخ اتاق 1 تخته
2395000
کودک با تخت
1565000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
6 شب
Moven Pick
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1820000
نرخ اتاق 1 تخته
2350000
کودک با تخت
1550000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
5 شب
Moven Pick
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
1925000
نرخ اتاق 1 تخته
2565000
کودک با تخت
1590000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
6 شب
Lazzoni
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2045000
نرخ اتاق 1 تخته
2665000
کودک با تخت
1695000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
5 شب
Lazzoni
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2145000
نرخ اتاق 1 تخته
2885000
کودک با تخت
1745000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
6 شب
Hilton Bomonti
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2255000
نرخ اتاق 1 تخته
3085000
کودک با تخت
1770000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
5 شب
Hilton Bomonti
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2405000
نرخ اتاق 1 تخته
3385000
کودک با تخت
1845000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
6 شب
Conrad
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2275000
نرخ اتاق 1 تخته
3195000
کودک با تخت
1780000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
5 شب
Conrad
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2485000
نرخ اتاق 1 تخته
3465000
کودک با تخت
1855000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
6 شب
Fairmont Quasar
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2290000
نرخ اتاق 1 تخته
3240000
کودک با تخت
1790000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
5 شب
Fairmont Quasar
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2495000
نرخ اتاق 1 تخته
3495000
کودک با تخت
1865000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
6 شب
Hilton Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2340000
نرخ اتاق 1 تخته
3280000
کودک با تخت
1810000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
5 شب
Hilton Bosphorus
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2545000
نرخ اتاق 1 تخته
3584000
کودک با تخت
1875000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
6 شب
Intercontinental
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2390000
نرخ اتاق 1 تخته
3290000
کودک با تخت
1820000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
5 شب
Intercontinental
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2595000
نرخ اتاق 1 تخته
3595000
کودک با تخت
1895000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
6 شب
Swissotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2595000
نرخ اتاق 1 تخته
3895000
کودک با تخت
1995000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
5 شب
Swissotel
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2815000
نرخ اتاق 1 تخته
4395000
کودک با تخت
2095000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
6 شب
The Marmara
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
2795000
نرخ اتاق 1 تخته
4095000
کودک با تخت
2045000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
5 شب
The Marmara
درجه هتل درجه هتل
خدمات

B.B

نرخ اتاق 2 تخته
3025000
نرخ اتاق 1 تخته
4595000
کودک با تخت
2165000
کودک بدون تخت
1295000
توضیحات
6 شب
 • نام تور برنامه ریزی شده:تور نوروز 96 استانبول، 5 شب، 6 شب، پرواز آسمان ,
  مدت اقامت:5 شب و 6 شب,
  تاریخ اعتبار:نوروز 96 ,
  خدمات:صبحانه,بیمه مسافرتی,گشت شهری,ترانسفر فرودگاهی,راهنمای تور,
  محل اقامت:هتل,
  حمل و نقل:هواپیما,
  نوع پرواز:چارتر,
  نوع بلیط:بلیط رفت و برگشت,
  شروع قیمت ها از :1490000تومان,
  کشور مقصد:ترکیه,
  شهر مقصد:استانبول,
  خط هوایی:Iran Aseman Airlines,
 • 1- پرواز بصورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشند.
  2- مدارک موردنیاز: اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار.
  3- مسئولیت کنترل پاسپورت بعهده شخص ثبت نام کننده می باشد و آژانس آریافر پرواز هیچگونه مسئولیتی در قبال ممنوعیت خروج از کشور مسافر ندارد.
  4- نرخ کودک زیر 2 سال 150,000 تومان می باشد.